Civil szervezetek

Az individualizmusra, kizárólagosan a személyes boldogulásra építő közösségben, a gondolkodás és a cselekvés mozgatórugói a személyes érdeken alapuló célok, melyeknek térnyerése folyamatos konfrontációhoz, a közösség szétrombolásához, megosztásához, széthúzáshoz és elkülönüléshez vezetnek. Ugyanakkor az ember a közösségben tud kibontakozni. Részben rászorul másokra, részben maga is hozzájárul a közösség fejlődéséhez.

A falvak, kistelepülések általános leépülése, a profitmaximalizáló vállalkozások, gazdasági modellek, jelenlegi működésének sajátosságai, munkalehetőségek, termelői és előállítói piaci beszűkülésével járó kedvezőtlen hatások, a globalizáció és a gazdasági világválság okozta gazdasági, erkölcsi és nemzeti károk, és ennek mentén állandósuló problémák, a falvak, kistelepülések kitörési pontjainak, integrációs kötelékeinek megszűnése-minimalizálódása, mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy mindezen válságok enyhítésére irányuló közösségi és nemzeti érdekeket előtérbe helyező, gazdaságélénkítő, szociális biztonságot erősítő, új alapokra helyezett, gyermekeinknek a nemzeti kultúrát, hagyományt, egészséges életmódot, a műveltséget, tudást és jártasságfejlesztést előtérbe helyező falufejlesztő kezdeményezések szülessenek.

Ezek felismerése mentén aktív civil társadalom van kibontakozóban Tiszaszigeten. A civil szervezetek, egyesületek, csoportok, egyházi és világi kisközösségek, egyesületek, alapítványok küldetésükben, céljaik elérésben és tevékenységükben mind-mind integrálni kívánják az egyéni teljesítményben megnyilvánuló szellemi tőkét és az együttműködésben, együttgondolkodásban, közösségi tevékenységben összpontosuló elkötelezett tenni akaró közösségi erőt. Ennek szellemében önállóan, együttműködésben más csoportokkal, valamint a civil együttműködést összefogó és segítő Közösségfejlesztő Fórum keretében is hozzájárulnak a közösségi alapú helyi társadalom fejlődéséhez, ami magában foglalja a helyi társadalmi csoportokban zajló értékteremtő közösségi cselekvés előmozdítását, a közösség tagjainak saját életük irányításában történő aktív és közös részvétel ösztönzését, a gazdasági szereplők, civilek, kisközösségek és helyi közigazgatás cselekvő szerepvállalásának segítését vagy éppen segítségül hívását, az egymás iránti szolidaritás, tisztelet és megbecsülés erősítését.

Elmondható hogy a tiszaszigeti civil szervezetek, valamennyien a maguk területén, kompetenciáik és jártasságuk végső határáig elkötelezettek a fentebb leírt megállapítások és a megállapításokból születendő új célok és tevékenységek megvalósításában. Valamennyi szervezet önmagában is egy-egy gyöngyszem, ugyanakkor együtt képezik a település közösségfejlesztő, közösségtörődő kincset érő pillérét.

 

Nagy Gábor / Vedres István Faluház - IKSZT / Közösségfejlesztő Fórum