MEGHÍVÓ

Földtulajdonosok Közösségének Közgyűlésére - 2017. november 30-án (csütörtök) 18:00

MEGHÍVÓ

 

A 06-804150-305 kódszámú vadászterület Földtulajdonosi Közösség képviselője tisztelettel meghívja a vadászterülettel érintett földterületek tulajdonosait a

 

2017. november 30-án (csütörtök) 18 00 órai kezdettel

 

tartandó

 

Földtulajdonosok Közösségének Közgyűlésére

 

A Közgyűlés helyszíne: az Újszentiváni Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.)

 

Napirend:

 

1./ A vadászati jog gyakorlásából származó 5 éven túl megmaradó maradvány haszonbérleti díj felhasználása

Előadó: Kiss Gábor Tamás – közös képviselő

2./     Az előző közös képviselővel történő elszámolással kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Kiss Gábor Tamás – közös képviselő

3./     A korábbi időszakban (5 évvel ezelőtt) ki nem fizetett maradvány haszonbérleti díj felhasználásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Kiss Gábor Tamás – közös képviselő

Minden tulajdonostárs aktív részvételére feltétlenül számítok!

A földtulajdonosi közösség tagjait a határozathozatali szavazásnál a vadászatra alkalmas földterülethez viszonyított tulajdonuk területi hányadában számított szavazati jog illeti meg. A megjelenni nem tudó tulajdonosok meghatalmazás jogával élhetnek, képviseltethetik magukat. A meghatalmazások formai és érvényességi feltételeire az 1996.évi LV. tv. a vad védelméről, vadászatról, vadgazdálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendeletének, valamint a Ptk. meghatalmazásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A földtulajdonosi gyűlésen, a vadászterületen igazoltan földtulajdonnal rendelkezők, illetve ilyen személyek írásba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselői vehetnek részt. A meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 14/2016. (III. 2.) FM rendelettel, valamint a 41/2016. (VI. 22.) FM rendelettel módosított 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a Vtv. végrehajtási rendelete) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak, melyek az alábbiak:

A FÖLDTULAJDONOST MEGILLETŐ VADÁSZATI JOGGAL KAPCSOLATOS MEGHATALMAZÁS KÖTELEZŐ ADATTARTALMA

1. A meghatalmazó adatai:

1.1. A meghatalmazó neve (név, születési név)/cégneve:

1.2. A meghatalmazó születési helye, ideje:

1.3. A meghatalmazó személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma:

1.4. A meghatalmazó anyja neve:

1.5. A meghatalmazó lakcíme, jogi személy esetén székhelye:

2. A meghatalmazott személyes adatai:

2.1. A meghatalmazott neve (név, születési név)/cégneve:

2.2. A meghatalmazott születési helye, ideje:

2.3. A meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma:

2.4. A meghatalmazott anyja neve:

2.5. A meghatalmazott lakcíme/jogi személy esetén székhelye:

3. A meghatalmazással érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó adatok:

3.1. Település:

3.2. Helyrajzi szám:

3.3. Művelési ág:

3.4. Terület nagysága hektárban:

3.5. Tulajdoni hányad:

3.6. Tulajdoni hányadra eső terület hektárban:

4. A meghatalmazás pontosan meghatározott tárgya és időtartama, valamint a meghatalmazó nyilatkozata, hogy ab meghatalmazás aláírásával valamennyi, azonos tárgykörben korábban adott meghatalmazását visszavonja.

5. Keltezés, a meghatalmazó aláírása

6. Tanúk

6.1. neve:

6.2. lakcíme:

6.3. aláírása:”

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként – ez vonatkozik a személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is – el kell fogadni:

a)    az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát

b)    az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát

c)    az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot

d)    az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt

e)    az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással, számítógépes hálózattal, adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott, nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a módosított Vhr. megállapítja, hogy vadászterületnek minősülő ingatlan esetében, ingatlanonként (helyrajzi számonként) csak egy személy tehet érvényes jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről, tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak (abban az esetben, ha az érintettnek 50 %-os tulajdoni hányadot meghaladó a tulajdona, vagy 50 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező földtulajdonosok írják alá a meghatalmazást, akkor nyilván a szótöbbséget meglévőnek kell tekinteni).

Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet jognyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.

 

Újszentiván, 2017. október 30.

                                                                               ………………………….

   Kiss Gábor Tamás

    közös képviselő